FELT

Yasuaki Shimizu, Keiichiro Shibuya
2010 (Downloads)
Sound & Recording SAR-01
 • 1
  Kiwa
 • 2
  The Art of Fugue - Contrapunctus 1
 • 3
  Partita No. 4 - Allemande
 • 4
  Cello Suite No. 2 - Sarabande
 • 5
  Dolomiti Spring
 • 6
  Samayoe Renga
 • 7
  Ida
 • 8
  Stardust

Composed by Yasuaki Shimizu (1,5), J.S. Bach (2, 3, 4), Yasuaki Shimizu and Keiichiro Shibuya (6), Keiichiro Shibuya (7), Hoagy Carmichael (8)

 

Yasuaki Shimizu: tenor saxophone (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)

Keiichiro Shibuya: piano (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)